សម្ភារៈថ្មី Tattoo Lv.3, Tattoo Lv.4 នឹង Tattoo Lv.4 ពិសេសរបស់បក្ស​

2023-09-15 19:51

សម្ភារៈថ្មី Tattoo Lv.3, Tattoo Lv.4 នឹង Tattoo Lv.4 ពិសេសរបស់បក្ស​

●Tattoo Lv.3 អាចទទួលបានមកពីការចូលរួម ព្រឹត្តិការណ៍ Swords Valley Dungeon ជាមួយNPC: Wuwei Yang YinQiu (God Realm [207,193])

 

●Tattoo Lv.4 អាចទទួលបានមកពីការចូលរួម ព្រឹត្តិការណ៍ One Way Road Battlefield ហើយប្ដូរជាមួយ

NPC: Rewards Ambassador Cross-Server (BianJing [175,174])

 

 

●Tattoo Lv.4 Exclusive ពិសេសរបស់បក្ស អាចទទួលបានមកពីការចូលរួម ព្រឹត្តិការណ៍ One Way Road Battlefield ហើយប្ដូរជាមួយ

NPC: Rewards Ambassador Cross-Server (BianJing [175,174]) ដោយធ្វើការបើកយកមកពី Specified Board【Lv4】

 
 

●គន្លឺះសំខាន់ៗ អាចនៅពេលដែលអ្នកកម្សាន្តធ្វើការបើក Specified Board【Lv4】អ្នកកម្សាន្តអាចធ្វើការ ជ្រើសរើសយក Attribute ទាំងអស់តាមតម្រូវការ លើកលែងតែធាតុប៉ុណ្ណោះ ដែលពុំអាចធ្វើការជ្រើសបាន ព្រោះ ជាអ្នកកំណត់អោយគ្រប់ 5 ធាតុ សម្រាប់គ្រប់បក្សដោយស្វ័ប្រវត្តិ៖

ចំណាំ៖ អ្នកកម្សាន្តអាចធ្វើការ យក Tattoo Lv.4 ធម្មតាខាងលើ មក Upgrade Tattoo Lv.4 Special Exclusive នេះបានដូចគ្នា!

នៅពេលបើកដំបូងបន្ទាប់មកធ្វើការជ្រើស Part សម្រាប់ មួក អាវ ខោ ជញ្ជៀនទី១ជញ្ជៀនទី២

 

បន្ទាប់មកធ្វើការជ្រើសរើស Attribute ទី 1

 

បន្ទាប់មកធ្វើការជ្រើសរើស Attribute ទី 2 (បញ្ចាក់ Attribute ទី2 មាន 2ទំព័រ)

 

បន្ទាប់មកធ្វើការជ្រើសរើស Attribute ទី 3 (ជា Attribute ចុងក្រោយ)

 

ផ្ទាំងបញ្ចាក់ Attribute ចុងក្រោយ (សូមធ្វើការពិនិត្យមើលអោយបានត្រឹមត្រូវមុននឹងចុច Confirm)

ចំណាំ៖

  • ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីកំណែ Version: 1.0.6 ថ្មីនេះ នឹងមាននៅគ្រប់ Server ទាំងអស់។
  • Justice xWar2 សូមរក្សាសិទ្ធកែប្រែរាល់កំណែឬការផ្លាស់ប្ដូរខាងលើក្នុងករណីចាំបាច់ដោយមិនបានជម្រាបជូនអ្នកកម្សាន្តជាមុន ក្នុងករណីពិសេសណាមួយ។

 

Justice xWar2 Official